Sunday, March 27, 2011

മൂന്നു കവിതകള്‍Picture Credit:Alice Mathews Martin


Picture Credit. Biju N V  Colorzone Kuwait
Picture Credit. Charles V Philip
സങ്കടം

മലകളും കൊച്ചു പുഴകളും കാടും
ചേര്‍ന്നു വസിച്ചിരുന്നോരെന്‍ നാടിനെ
വൈദ്യുതി, സമൃദ്ധി, പുരോഗമനം എന്നീപ്പേരിനാല്‍
പുഴകള്‍ വറ്റിച്ചും, മലകള്‍ തകര്‍ത്തും, മരം വെട്ടിയും
മരുഭൂമി സമമാക്കി മാറ്റുന്നതെത്ര സങ്കടം.

സ്വാന്തനം
ഈ പൊടി മണലാരണ്യത്തില്‍ ഞാന്‍
ചോരനീരാക്കി മാറ്റുന്നു, നിനക്കായും,
നിന്‍റെ സംതൃപ്തിക്കുമായ്.
ശീതള മുറികളില്‍നീ വസിക്കൂ,
ചുട്ടുപൊള്ളും മണല്‍ക്കാട്ടിലിവിടെ ഞാന്‍
ഒട്ടുകഷ്ടം സഹിച്ചാലും
ഞാനും നീയും സമം സന്തുഷ്ടരാന്നെന്ന സത്യം
എനിക്കേകിടുന്നു കരുത്തും ഒപ്പം സാന്ദ്വനവും

പുഞ്ചിരി
നഷ്ടമാണെങ്കില്‍ വേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടതില്ലോട്ടുമേ
നഷ്ടമാകുമോ ഒരു പുഞ്ചിരി ഏകിടില്‍.

                          ശുഭം
Free Web Counter

Saturday, March 26, 2011

Yet Another Earth Hour, Let Us Join Hands To Save Our Earth


ShareLet Us All Join For This Good Cause!!!

Every year on March 26th the world over people observe the Earth Hour by switching off bulbs and lights. This year too today at 8.30 p. m this will be observed world over
Picture Credit: TopNews.in
Every year on March 26th the world over people observe the Earth Hour by switching off bulbs and lights at a particular time.  This year too today at 8.30 P.M the lights will switch off.

This is to mobile support in the fight to protect the global climate change.

You too can join in this good cause.  By switching off your bulbs, lights and other electrical components for sometime.  At first you may think that what difference it makes?  Yes, definitely it can make a lot of difference in the global warming.  In the emerging dangers of global warming this attempt by each one  will make a tremendous impact.  So conserve your energy and save earth by participating in this great event today.

Pic. Credit. Earth Hour

The main message of this day (The Earth Hour) is go beyond this day, hour.  that is the main motto of this year’s Earth Hour. The organizers of  Earth Hour is trying to spread this message through this year’s celebration.  This attempt should not be stopped by just participating in that particular hour, but should continue to do as often as you can, so that you will be saving the energy as well you support  to a good cause for the benefit of the coming generation. 

Pic. Credit: Jolly Daniel, USA.
This attempt can make a great reduction in the ever increasing green gas emission.  If the alarming present rate of green gas emission continues soon we will have to face severe dangers which goes beyond our control.  Read more on this line at this link HERE 

To make more awareness about this great danger WWF, Earth Hour coordinators and many other organizations and institutions and business establishments around the world are making preparation for this years great event.  Watch one such video Here  Earth Hour Co-Founder Andy Ridley recorded this video message from Sydney.

Other parts of the world from more than 128 countries are making arrangement to make this known to the people around them through different media.   WWF is organizing many such events in different parts of the country in consultation with the local administrative authorities.

IIT Hyderabad Earth Hour Team Members
We need to organize and make aware about it to the common man through different other means like introducing through schools and colleges.  In my city one of the reputed institution, Indian Institute of Technology Hyderabad last year started this and they observed this in their college campus last year.  The report says that that was the first time attempt a campus such as IIT Hyderabad has done.  This was initiated by one Mr. Sampath Kumar a Mechanical Engineering student.   According to him the idea behind shutting off lights was not to save electricity but to send a powerful message across the country about the seriousness of Global Warming.
This type of  initiative if each one take we can definitely put a slow down in the speed of global warming level.  


Earth Hour is first initiated at the city of Sydney in Australia in the year 2007, from that small step Earth Hour has grown into a global observance.  It has now become a great movement and a great symbol of hope for millions around the world.   The reports show that 128 countries are now actively involving in this movement. Last year’s celebration (just three years after its inception) is worth noting here. Watch these videos.

YouTube Video An Official Video of Earth Hour

                      
An official video of Earth Hour


Let us  also join this cause and show our individual  responsibilities  by observing this stipulated period by switching off our electrical components.
 As this years Earth Hour motto says, Let us go beyond the hour. Yes, let us observe this as often as we can.  No doubt. This will definitely make a tremendous change in the alarming growing rate of global warming.

                                                              
By doing this we are saving ourselves and our coming generation.
For more information and further assistance on this great cause please visit Earth Hour web site

Let us all join hands with Earth Hour. It is for Our Benefits.
Long Live “Earth Hour”!!!

Some Pictures Taken On This                  Year's   (2011)Earth Hour                      
India Gate in New Delhi, India

N Seoul Tower Before and After Earth Hour 2011


Hong Kong's Central Financial District Bank Bank of China Tower


Malaysia's Patronas Twin Towers Before and After Earth Hour 2011
Our Lady of Remedies in Paris Earth Hour 2011

Sky Scrapers of Singapore's Central Business District

Welcome Statue Fountain Jakarta, Indonesia 2011
The National Stadium, known as the 'Bird's Nest',National Aquatics Centre, in Beijing Sagrada Familia cathedral in Barcelona

Saint Sava cathedral in Belgrade


The Acropolis in Athens

The ancient Roman Colosseum in Rome
The Belarusian National Library in Minsk, Belarus

The Chain Bridge in Budapest, Hungary
The Eiffel tower in Paris

The Erasmus Bridge in Rotterdam
The Hogalid church and the Ericsson Globe arena in Stockholm
The Ukraina Hotel in MoscowSource:
PV's Google's Knol Pages.
Earth Hour
TopNews In
IIT Hyderabad
Earth Hour Pictures 2011Source: India Syndicate/msn.com

Free Hit Counters
Free Counter

Share

IS JESUS CHRIST CRUCIFIED ON THREE NAILS?


Share(A Feedback to a write-up)

A feedback to a write-up appeared in the one of the edition of Light of life magazine published from Mumbai, India. In its July 2009 edition the writer Mr. Duke Jayraj wrote an article titled “Utter three words for Jesus, Atleast?*


A feedback to a write-up appeared in the recent edition of Light of life magazine ublished from Mumbai, India.  In its July 2009 edition the writer Mr. Duke Jayraj wrote an article titled “Utter three words for Jesus, Atleast?*


That was really a thought provoking read.  Yes how well it would have been if every Christian believer followed this formula of three little words, “Come and See”, No doubt there would have been a tremendous growth in number of Christ’s followers.  Unfortunately this is not happening even among ten percentages of the believers.

Albert McMackin Billy Graham incident is an apt illustration, and the authorpresented the theme in an orderly way.  But unfortunately at the concluding paragraph the writer said, “Jesus took 3 nails on his body to die for you.”  

This is a surprise information to me.  Where in the Bible it’s mentioned thatChrist is crucified on 3 nails, nowhere in the Bible I could find this 3 nails story.  I doubt if it is there in the writer’s new found version—NLT— (read his article on NLT version in one of the previous issue of LOL).  I firmly believe no mversion gives the number of nails in which Christ is crucified.


It is a common belief that Christ is crucified in three nails.  Even some believers while preaching and praying use this "3 nails" phrase. Some Christian song writers too have composed their songs with this "3 nails theory."  This is a common mistake happened and is still prevailing in many Christian groups.    Of course the number of nails is not a criterion here. In Christ’s time there were different forms of crosses were used for crucifixion so we cannot come to

a conclusion that what type of cross was used for Christ’s crucifixion.  So, when  we preach, pray and write using this phrase will create a kind of confusion.

 Of course His coming, crucifixion, resurrection and the second coming is important to a real believer.  The situation forced me to note this point for the further correction of my fellow Christian believers.

Like Andrew-Philip and Albert, let us introduce our Savior to others not with an eloquent speech or a juicy writing but with few little words.  Above all our  action speaks louder, let us note that the people around us are keenly watching  us, and let us behave properly for His Kingdom’s extension.

My sincere thanks to Mr. Jeyraj for this thought provoking piece.

Mr. Duke’s Write-up: *

Utter three words for Jesus, Atleast?

Andrew, can you preach so that 300 people are saved and baptized after a single sermon like your brother Peter?”  “No way!”  “What can you do then?”  “I introduce people to Jesus.. I introduced my brother Peter to Jesus.  It was I who told him, ‘Bhaiya, (brother) I’ve found the Messiah!”  Don’t forget… I was the one who introduced the little lad with five loaves and two fishes to Jesus.  Arranging an appointment with Jesus for some Greek Philosophers… that was my job”  (Jn. 1:40-42; 6:68;12:23-25).

“Philip, how about a sermon dripping with eloquence?”  “Sorry, But I can utter words…just three words: “Come and See’!” The result? Nathaniel came to Christ! (Jn. 1:46 NLT). Well, these witness operations don’t require a silver tongue. But all they need is a tongue that is willing to be used for Jesus’ service.  It may mean handing out a tract saying,   “This write-up talks about Jesus.. a person who change my life!” it may involve teaching some small kids Bible stories.  It may mean guiding a person to a place where he can hear an unclouded presentation of the Gospel… a church or fellowship or a Gospel meeting.  Going tongue-in-cheek wondering if this operation would impact anybody at all in this age?  Hang on and listen to the story.

 Albert McMacking had a thick pal in high school.  When a Bible thumping evangelist name Mordecai Ham was in town, he kept pestering this friend of his to go with him and hear Mordecai Ham preach.  When this particular friend of Albert’s could no longer take this bugging he consented to go to the meetings.  Miracle of miracles—he turned over his life to Christ in one of the meetings! Want to guess who ‘friend’ was?  Hold your breath and take his thunderbolt—He was a chap called Billy Graham (event narrated as per information from Billy Graham’s autobiography, Just As I Am!).  Yes, it was Billy Graham, the man who went onto become the preacher who’d announce the Gospel to the most number of people in the planet in all of history!

Don’t waste any time and try out Operation Andrew-Philip: A Billy Graham might be waiting for your “Come and See!”  Jesus took 3 nails on His body to die for you.  Can’t you at least say these words—Come and See—to witness for Him?"

Source: 
This write-up originally published in Google's Knol pages.Picture Credit:  Christian Pictures.org

Share
Free Hit Counters
Free Counter

Monday, March 7, 2011

A Joke For The Day(A Little Joke of a Little One)


Here is a small incident happened at my home.

Very serious, educative and researched subjects are posted and discussed here on these web pages.
Like the News Papers of yesteryear's here is a small "middle" for my readers. (Unfortunately most of the Indian  newspapers are totally forgotten about that interesting middles they placed among the serious subjects (news).

I hope and believe that this joke or middle? will give you a kind of relaxation.

I am sure you will enjoy and this will make your day.

Cheers!!

"The Telangana agitation for a separate state was going on in the state of Andhra Pradesh for quite sometime.

I was reading the headline of the morning newspaper a bit loudly

"KCR's* forefathers are from Andhra"

Overheard this, my 7 year old son quipped. "What Dad! KCR got four fathers".!!!

Hearing this, my elder son said,

'Dad we'll send this to Readers Digest's joke column, 'Life's like that'.

Again he quipped; "Oh I am sure they will digest it."

* KCR is the leader of the party who agitate for a separate Telangana state."

Source:

www.pvariel.blogspot.com (Main Blog)
PV's Knol Pages

Sunday, March 6, 2011

Let Us Preserve Our Earth Resources: Our Existence Largely Depends On Them.


Share      Photographs From Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh by Charles Verghese Philip 

|Photo by Charles Philip

Picture by Charles Philip

A Road Side Vendor Under a Tree Pic.by P V Ariel

A Wikiepedia Picture of a Gloden Shower Tree

A Mobile Upload by Bijin Thomas

Pic. by Bijin Ooty Tamil Nadu

by BijinFree Web Counter